Nikkelchloride 6 aq.

0,1 kg

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

12.50

Artikelnummer: O245-100 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Nikkel(II)chloride is het nikkelzout van waterstofchloride, met als brutoformule NiCl2. De watervrije stof komt voor als een geel hygroscopisch kristallijn poeder, dat zeer goed oplosbaar is in water. Het hexahydraat, de meest voorkomende vorm, is groen gekleurd. Het wordt in de natuur aangetroffen onder de vorm van het zeldzame mineraal nikkelbischofiet.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H301 + H331 Giftig bij inslikken en bij inademing
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing.
H360D Kan het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde
blootstelling.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P284 Adembescherming dragen.
P301 + P310 + P330 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
De mond spoelen.
P304 + P340 + P311 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen
dat deze gemakkelijk kan ademen. Een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking
bewaren.

 

Extra informatie

Gewicht 0.105 kg
H-zinnen

H301 + H331, H315, H317, H334, H341, H350I, H360D, H372, H410

P-zinnen

P201, P261, P280, P284, P301 + P310 + P330, P304 + P340 + P311, P308 + P313, P403 + P233

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages