Nikkelsulfaat (6aq.)

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.20

Artikelnummer: O108 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Nikkel(II)sulfaat is een anorganische verbinding van nikkel, met als brutoformule NiSO4. Het watervrije zout is een gele vaste stof. Het komt als hexahydraat voor als een blauwgroene kristallijne vaste stof, die zeer goed oplosbaar in water. Dit hexahydraat komt in de natuur voor als het zeldzame mineraal retgersiet. Er bestaat ook een heptahydraat.

Technische productinformatie:

CAS nummer: 7786-81-4

UN: 3082

ADR: 9,III

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 + H332 H315 H317 H334 H341 H350i H360D H372 H410

 • Schadelijk bij inslikken en bij inademing
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • Kan kanker veroorzaken bij inademing.
 • Kan het ongeboren kind schaden.
 • Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)

P201 P261 P273 P280 P284 P304 + P340 + P312

 • Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Beschermende handschoenen dragen.
 • Adembescherming dragen.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. ​

Extra informatie

Gewicht N/B
CAS nummer

7786-81-4

UN

3082

ADR

9,III

H-zinnen

H302 + H332, H315, H317, H334, H341, H350I, H360D, H372, H410

P-zinnen

P201, P261, P273, P280, P284, P304 + P340 + P312

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages