Orange Oil Terpenes

Verschillende Gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 25.76

Artikelnummer: O7011 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

gerectificeerd en 3-carateenvrij

Orangenterpene worden in Italië, West-Afrika en de VS door stoomdestillatie uit de schillen

gewonnen van citrusvruchten. Orangenterpene heeft de typische geur van sinaasappelschil.

Gedestilleerde oliën ruiken vlakker en worden verkregen als bijproduct van de productie van sinaasappelsap.

De waardevollere oliën worden behandeld als “geperst”, d.w.z. volgens verschillende procedures van de schaal

teruggewonnen en met stoom gedestilleerd.

Orangenterpene bestaat uit ongeveer 90% terpenen, voornamelijk d-limoneen, en 1-2,5% geurbepalende

aldehyden (als n-C10), evenals andere vluchtige bestanddelen uit de citroenschil.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met droogpoeder of droog zand.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
Soort Olie of Azijn

Olie

Datasheets en bijlages