Paraloid B72 15% in ethanol/aceton

1 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

33.25

Artikelnummer: O6748-1000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Een acrylhars die zeer watervast is en bestaat uit rechte lange polymeerketens met een hoog moleculairgewicht.

Het is een thermoplatische acrylhars

Lost goed op in terpentine-18

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H371 – Kan schade aan organen veroorzaken

– Veiligheidsaanbevelingen

P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel niet inademen.

P261 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 + P351 + P338 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Inademing van damp vermijden.
P308+P311 – Na (mogelijke) blootstelling : een ANTIGIFCENTRUM of een arts
P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P403+P235 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

Additionele gevareninformatie (EU)
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg