Perchloorethyleen (Tetrachlooretheen)

1 l

 

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

29.95

Artikelnummer: O1032-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Tetrachlooretheen, ook bekend als tetrachloorethyleen of perchloorethyleen (ook afgekort tot per) is een organische verbinding met als brutoformule C2Cl4.

Tetrachlooretheen wordt gebruikt voor het chemisch reinigen van kleding. Als kleding met deze stof gereinigd mag worden is dit in het wasvoorschrift opgenomen door een hoofdletter P (perchloorethyleen) in een cirkel.

De stof is een niet brandbare vloeistof bij kamertemperatuur en werd vroeger soms gebruikt om specifieke chemische branden te blussen. Omdat dit product schade aan het milieu toebrengt en gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid, wordt het nergens meer als blusmiddel ingezet.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H315, H317, H319, H336, H351, H411

P-zinnen

P201, P261, P264, P273, P280, P391

Signaalwoord

Waarschuwing

Datasheets en bijlages