Propanol-2 (isopropanol) IPA ≥ 99,95 %, LC-MS Grade

1 liter

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

56.15

Artikelnummer: SC2342-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Empirical formula C3H8O
Molar mass (M) 60,10 g/mol
Dichtheid 0,78
Boiling point (bp) ca. 82 °C
Flash point (flp)12 °C • Melting point (mp)-90 °C
ADR 3 II • WGK 1
CAS No.[67-63-0] EG-Nr. 200-661-7 • UN-Nr. 1219


IPA is de afkorting van de oude naam isopropylalcohol, dat nu propanol-2 of 2-propanol wordt genoemd. Isopropanol oftewel isopropylalcohol is een secundaire alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. Door het snelle verdampen en het goede oplossen van vettigheid heeft het een breed scala aan toepassingen:

Als ontsmettingsmiddel in de gezondheidszorg.
Een veelgebruikt huishoudelijk oplosmiddel, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van brillenglazen.
Reiniging van drukvlakken in de grafische industrie.

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen

Voorzorgsmaatregelen – preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

Voorzorgsmaatregelen – reactie
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H225, H319, H336

P-zinnen

P210, P233, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages