Acetonitrile ≥ 99,98 %, Ultra LC-MS

1 liter

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

122.35

Artikelnummer: SC2343-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Acetonitril, Methyl cyanide, Cyanomethane
Empirical formula C2H3N
Molar mass (M) 41,05 g/mol
Dichtheid 0,78
Boiling point (bp) 81 °C
Flash point (flp)2 °C • Melting point (mp)-46 °C
ADR 3 II • WGK 2
CAS No.[75-05-8] EG-Nr. 200-835-2 • UN-Nr. 1648

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 + H312 + H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij
inademing.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 + P312 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel
voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H225, H302 + H312 + H332, H319

P-zinnen

P210, P280, P301 + P312 + P330, P302 + P352 + P312, P304 + P340 + P312, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages