Shellsol R (D40 40% aromaten)

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.56

Artikelnummer: O7048 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Shellsol is een kleurloze, heldere en niet- viskeuze vloeistof met een typische sterke kerosine-achtige geur. Shellsol is een aardoliedestillaat. Shellsol wordt gebruikt als verdunner of oplosmiddel van verf (onder meer voor het verdunnen van industriële verf en het verwijderen van verfresten en het schoonmaken van kwasten), vernis, lak en asfaltproducten als ontvetter en als oplosmiddel bij extractiebewerkingen.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar elke erkende afvalverwerkingsinstallatie.

– Aanvullende gevareninformatie
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H226, H335, H411

P-zinnen

P210, P243, P261, P301 + P310, P331, P501

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages