Surfynol® 61

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 14.34

Artikelnummer: O78010 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

(Surfynol 61) is een niet-ionische surfactant. Het wordt gebruikt als anti-schuimmiddel, bevochtigingsmiddel en in vele reinigingsmiddelen. Surfynol 61 zeer vluchtig b.v. ten opzichte butylacetaat.
Surfynol 61 voorzien van een stereogeen centrum. Het technische product is een 1: 1 mengsel (racemisch) van twee stereo-isomeren: (R) -3,5-dimethyl-1-hexyn-3-ol en (S) -3,5-dimethyl – 1- hexyn 3-ol.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Geen
roken.
P240 Container en ontvangstapparatuur aarden/binden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/ kleding/ oog-/gezichtsbescherming dragen.
P501 Verwijderen van de inhoud/container overeenkomstig de regionale, nationale en
internationale voorschriften.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H226, H302, H315, H319

P-zinnen

P210, P240, P241, P242, P280, P501

Signaalwoord

Waarschuwing

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages