Terpentijn – Portugese gomterpentijn

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 12.58

Artikelnummer: O7001 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Het vloeibare deel van de Venetiaanse terpentijn, de z.g. “dikke terpentijn” Het oplosmiddel dat al eeuwenoud is. Portugese gomterpentijn is “dubbel gerectificeerd” dat wil zeggen, dat het twee keer. gezuiverd is en geen gom meer bevat.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H315 veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 Kan een allergische reactie veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P260c Dampen niet inademen.
P280 Draag beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
P301+P310 Bij inslikken: Onmiddellijk een vergiftigingscentrum of arts raadplegen.
P302+P352 Indien op de huid: Met water en zeep wassen.
P331 Geen braken opwekken.
P333+P313 Als huidirritatie of uitslag optreedt: Medische hulp inroepen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens regionale, nationale en
internationale voorschriften.

 

 

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H226, H302, H304, H312, H315, H317, H319, H332, H411

P-zinnen

P260C, P280, P301 + P310, P302 + P352, P331, P333 + P313, P501

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages