Thinner

verschillende hoeveelheden

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.98

Wissen

Artikelnummer: O401 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Thinner is geschikt als verdunningsmiddel voor celluloselakken. Tevens kunt u uw kwasten en verfspuiten met Thinner reinigen. Thinner is een kant-en-klaar product en direct toepasbaar. U kunt thinner met een doek aanbrengen en het gehele oppervlak reinigen.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

: H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij
inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 – Veroorzaakt huidirritatie. H318 –
Veroorzaakt ernstig oogletsel. H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid
veroorzaken. H361d – Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H373
– Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 – Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel niet inademen. P280 – Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
-P301+P310+P331 – NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/
raadplegen. GEEN braken opwekken. P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE
OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P370+P378 – In geval
van brand : Blussen met waternevel, schuim, droog chemisch product of
koolstofdioxide.
P403+P233 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed geslote

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads