Thioureum

verschillende gewichten

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 19.25

Artikelnummer: O044 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Thio-ureum (ook wel Thio-carbamide genoemd), in de Engelssprekende landen ook bekend als Antu, is een organische verbinding bestaande uit koolstof, stikstof, zwavel en waterstof, met de chemische formule CH4N2S of (NH2)2CS. De verbinding lijkt qua structuur veel op ureum, met het belangrijke verschil dat het zuurstofatoom in ureum vervangen is door een zwavelatoom (vandaar het voorvoegsel thio- in de naam).

Product informatie
Thioureum is een kleurloos/wit kristallijn fijn poeder.  Als belangrijk chemisch tussenproduct  kent het vele toepassingen, o.a. in de textielbewerking, in de productie van vlamvertragend schuim en versneller van het vulkanisatieproces. Thio-ureum wordt als toevoeging bij diazopapier gebruikt (licht-gevoelig fotokopiepapier).

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 Schadelijk bij inslikken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. De mond spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H302, H351, H361D, H411

P-zinnen

P201, P273, P301 + P312 + P330, P308 + P313

Signaalwoord

Waarschuwing

Datasheets en bijlages