Tolueen

verschillende hoeveelheden

Precursor voor drugs of explosieven.
Beperkte particuliere verkoop!
Zakelijke afnemers worden gecontroleerd.
Meer info!

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.95

U dient een actief account en een eindgebruikersverklaring ingevuld te hebben om meer dan 4 L van dit product te mogen bestellen.

Artikelnummer: O235-NVP Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Tolueen of methylbenzeen (C6H5CH3), vroeger ook wel toluol genoemd, is een verbinding bestaande uit een benzeenring waarvan 1 waterstofatoom vervangen is door een methylgroep. De stof wordt onder andere als verdunningsmiddel en als grondstof in de chemie gebruikt. Tolueen is het belangrijkste bestanddeel van thinner. Het is ook een onderdeel van benzine en wordt gebruikt als oplosmiddel in bandenplakmiddel.

Technische productinformatie:

C7H8
M 92,14 g/mol
bp 110-111 °C
D ~0,87
flp 4 °C . mp -95 °C
ADR 3 II / WGK 2
EG-No. 203-625-9 / UN-No. 1294
CAS-No. [108-88-3]

Wet en regelgeving

Gezondheid en Veiligheid


Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 H304 H315 H336 H361d H373

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • Veroorzaakt huidirritatie.
  • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Preventieve code (P-code)

​P210 P261 P281 P301 + P310 P331

  • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
  • Niet roken.
  • Inademing van damp vermijden.
  • De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

NA INSLIKKEN
onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H225, H304, H315, H336, H361D, H373

P-zinnen

P210, P261, P281, P301 + P310, P331

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages

Datasheets en bijlages

Let op! Dit product is beperkt door particulieren te bestellen . Boven een bepaalde grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product te bestellen. Bedrijven moeten daarom de Eindgebruikersverklaring  invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Ook moet je een account aanmaken. Het voordeel is dat de Eindgebruikersverklaring een jaar lang geldig blijft voor dit product en dus slechts eenmalig voor dit product  ingevuld moet worden.