Tolueen

verschillende hoeveelheden

Beperkt tot 25 L voor particulieren. Lees meer onder het tabblad (Beperkt voor particulieren).

Kies eerst gewenste volume en aantallen, vul intentieverklaring in als deze getoond wordt!

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.95

Wissen

Intentieverklaring

 • Max: 35 tekens

 • Max: 30 tekens

 • Wat gaat u doen met het product?Max: 300 tekens

Artikelnummer: O235-NVP Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Vanwege wet- en regelgeving meer specifiek de explosieven en drugs precursoren wetgeving mogen wij dit product in beperkte hoeveelheden aan particulieren verkopen. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Meer uitleg is te vinden onder Hulp ? (zie rechtsboven)

Tolueen of methylbenzeen (C6H5CH3), vroeger ook wel toluol genoemd, is een verbinding bestaande uit een benzeenring waarvan 1 waterstofatoom vervangen is door een methylgroep. De stof wordt onder andere als verdunningsmiddel en als grondstof in de chemie gebruikt. Tolueen is het belangrijkste bestanddeel van thinner. Het is ook een onderdeel van benzine en wordt gebruikt als oplosmiddel in bandenplakmiddel.

Technische productinformatie:

C7H8
M 92,14 g/mol
bp 110-111 °C
D ~0,87
flp 4 °C . mp -95 °C
ADR 3 II / WGK 2
EG-No. 203-625-9 / UN-No. 1294
CAS-No. [108-88-3]

Wet en regelgeving

Gezondheid en Veiligheid


Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 H304 H315 H336 H361d H373

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Preventieve code (P-code)

​P210 P261 P281 P301 + P310 P331

 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • Niet roken.
 • Inademing van damp vermijden.
 • De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

NA INSLIKKEN
onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

Gewicht N/B
H-zinnen

H225, H304, H315, H336, H361D, H373

P-zinnen

P210, P261, P281, P301 + P310, P331

Signaalwoord

Gevaar

Downloads

Beperkt voor particulieren

Let op! Dit product is tot 25 liter door particulieren te bestellen . Boven deze grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Bedrijven moeten de intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account aan, dan hoef je dit slechts eenmalig voor dit product te vullen.

De reden voor deze beperking is de explosieven en drugs precursoren wetgeving. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Onder Info (rechtsboven) Algemeen is hier meer informatie over te vinden.