Triethylamine (TEA)

1 l

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

48.00

Artikelnummer: O111-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Tri-ethylamine of TEA is een organische verbinding met als brutoformule C6H15N (doorgaans afgekort tot Et3N of TEA). In zuivere toestand is het een kleurloze tot lichtgele vloeistof met een karakteristieke indringende ammoniakale geur, die door sommigen als een ‘sterke vislucht’ wordt omschreven. Tri-ethylamine is mengbaar met water.

LET OP! Dit product lijkt qua naam en structuur sterk op SC2428 Triethanolamine met dezelfde afkorting TEA. Controleer goed of je de juiste variant hebt gekozen.

Tri-ethylamine wordt vaak gebruikt als base of als oplosmiddel bij organische syntheses. Het gebruik in deze context hangt samen met het feit dat tri-ethylamine het eenvoudigste tertiaire amine is dat bij een ruimer temperatuursbereik boven kamertemperatuur nog vloeibaar is (trimethylamine is een gas, dimethylethylamine is een vluchtige vloeistof). Soms wordt di-isopropylethylamine (Hünigs base) gebruikt als een iets minder vluchtige organische base. Tri-ethylamine vormt een bestanddeel van de geur van meidoorn.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H311 + H331 Giftig bij contact met de huid en bij inademing.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.

 

 

 

 

 

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H225, H302, H311 + H331, H314, H335

P-zinnen

P210, P261, P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P370 + P378

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages