Tin(II)chloride

0,1 kg

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

49.98

Artikelnummer: O6430-100 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Tin(II)chloride is een tinzout van waterstofchloride, met als brutoformule SnCl₂. De stof komt voor als kleurloze of witte kristallen, die goed oplosbaar zijn in water. Ze hydrolyseert evenwel in heet water.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen (Hart en vaatstelsel) veroorzaken bij
langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P260 Stof of nevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P305 + P351 + P338 +
P310
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.105 kg
H-zinnen

H290, H302 + H332, H314, H317, H335, H373, H412

P-zinnen

P260, P273, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338 + P310

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages