Zinkchloride >97%

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 15.09

Artikelnummer: O215 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Specificaties:

  • ZnCl2
  • M 136,28 g/mol
  • bp 732 °C
  • D 2,91
  • mp 283 °C
  • ADR 8 III / WGK 3
  • EG-No. 231-592-0 / UN-No. 2331
  • CAS-No. [7646-85-7]

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H302, H314, H410

P-zinnen

P273, P280, P305 + P351 + P338, P310, P501

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages