Zinknitraat

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 16.90

Artikelnummer: O1034 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Zinknitraat [Zn(NO3)2] is het zout van zink en salpeterzuur. Het vindt toepassing als bleekmiddel en als beitsmiddel en ook als grondstof voor bereiding van andere zinkverbindingen. Een voorbeeld vormt de neerslag van zinkcarbonaat door inwerking van natriumcarbonaat

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P220 Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P221 Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. De mond spoelen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met droogpoeder of droog zand.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H272, H302, H315, H319, H335, H410

P-zinnen

P210, P220, P221, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338, P370 + P378

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages