Zinksulfaat-heptahydraat

1 kg

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

29.00

Artikelnummer: SC2184-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Zinksulfaat is het zink-zout van zwavelzuur. In watervrije vorm komt het voor als kleurloze, hygroscopische kristallen; het commercieel product is het heptahydraat ZnSO4.7H2O (molecuulmassa: 287,6; het neemt dus meer dan driekwart van het eigen massa op aan water). Deze witte kristallijne stof werd vroeger ook wel “witte vitriool” genoemd en is ook bekend als het mineraal goslariet.

Het heptahydraat wordt o.a. gebruikt bij het bedrukken van katoenweefsels; bij de productie van rayon; in de houtconservering; in diervoeding; in elektroplating; en bij de bereiding van verscheidene zinkverbindingen.

In de geneeskunde werd vroeger “witte vitriool” gebruikt als braakmiddel.

Technische productinformatie:

MW: 287,6 g/mol

Smeltpunt: 100 °C

Dichtheid: 1,45 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer: 7446-20-0

UN: 3077

ADR: 9,III

Wet en regelgeving:

Gezondheid en Veiligheid

 

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302-H318-H410

 

Schadelijk bij inslikken.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Preventieve code (P-code)

P273 P280 P301 + P312 P305 + P351 + P338 P501

Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum raadplegen.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.​

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H302, H318, H410

P-zinnen

P273, P280, P301 + P312, P305 + P351 + P338, P501

Signaalwoord

Gevaar

Substantie

Poeder

Type dier

Geen dier

Type diergeneesmiddel

Geen

Datasheets en bijlages