Ammonium waterstof difluoride

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.95

Artikelnummer: O1038 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Ammonium waterstof fluoride is anorganische verbinding met formule NH4HF2 of NH4F·HF. Het wordt geproduceerd vanuit ammonia en waterstoffluoride. Het is kleurloos zout en wordt is een etsmiddel voor glas.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H301 Giftig bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventieve code (P-code)
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P301 + P330 + P331 + P310 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen
dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM
of een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H301, H314

P-zinnen

P260, P280, P301 + P330 + P331 + P310, P305+P351+P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages