Ammoniumpersulfaat

1 kg

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

22.66

Artikelnummer: O1087-1000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Ammoniumpersulfaat is een anorganische verbinding met als brutoformule H8N2O8S2, de normale formulenotatie is: (NH4)2S2O8. Ze bestaat uit kleurloze tot witte kristallen of een wit poeder. De oplossing in water is een matig sterk zuur.

De stof wordt gebruikt als broodverbeteraar (E923), als oxidator en als etsmiddel voor printplaten. In combinatie met zwavelzuur wordt ammoniumpersulfaat aangewend als reinigingsmiddel voor laboratoriumglaswerk.

De stof is een sterke oxidator en reageert met brandbare en reducerende stoffen. De stof ontleedt bij verhitting met vorming van giftige en bijtende dampen, waaronder ammoniak, stikstofoxiden en zwaveloxiden. Een oplossing van ammoniumpersulfaat reageert hevig met ijzer, aluminiumpoeder en zilverzouten.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H272 – Kan brand bevorderen; oxiderend. H302 – Schadelijk bij inslikken. H315 –
Veroorzaakt huidirritatie. H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H334 – Kan bij inademing allergie- of
astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335 – Kan irritatie
van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/
damp/spuitnevel vermijden. P280 – Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen.
P304+P341 – NA INADEMING : Bij ademhalingsmoeilijkheden in de frisse lucht
brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+
P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen.
P403+P233 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren.
P501 – Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/
nationale/internationale regelgeving.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335

P-zinnen

P210, P261, P280, P302+P352, P304+P341, P305 + P351+P338, P403 + P233, P501

Datasheets en bijlages