Chloorbleekloog / schimmel- vocht en weerplekkenreiniger 5%

1 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

6.75

Artikelnummer: O1245-1000 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

5% chloorbleekloog of schimmel- vocht en weerplekkenreiniger.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen.
EUH031 -Vormt giftig gas in contact met zuren.

– Veiligheidsaanbevelingen

P260 – Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen.
P273 – Voorkom lozing in het milieu.
P280 – Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog- of gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 +P310 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/
afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305+P351+P338 +P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg

Datasheets en bijlages