Kaliumcarbonaat

verschillende gewichten

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 5.00

Artikelnummer: O6404 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Kaliumcarbonaat is een anorganische verbinding van kalium, met als brutoformule K2CO3. De zuivere stof komt voor als een wit poeder, dat oplosbaar is in water en daarbij een basische oplossing vormt.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Preventieve code (P-code)
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H315, H319, H335

P-zinnen

P261, P264, P280, P305 + P351 + P338, P362, P403 + P233

Signaalwoord

Waarschuwing

Bemesting geschikt voor

Gazon

Enkelvoudige bemesting

Nee

% Ammoniumnitraat

0

% Ammoniumnitraat eenheid

%

% Calciumammoniumnitraat

0

E Calciumammoniumnitraat

%

% Kaliumnitraat

0

Kaliumnitraat eenheid

%

% Magnesium

0

Magnesium eenheid

%

% Natriumnitraat

0

Natriumnitraat eenheid

%

Datasheets en bijlages