Lederkleurstof blauw

100 ml

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

15.00

Artikelnummer: LD5962-100 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

De getoonde kleurstaal is indicatief. Het uiteindelijke resultaat hangt sterk af van de ondergrond en de wijze van aanbrengen.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag oog- of gelaatsbescherming.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Voorkom lozing in het milieu.
Inademing van damp vermijden.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
In geval van brand: Blussen met bluspoeder, kooldioxide, waternevel (mist) of schuim.
NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
Bij huidirritatie of uitslag: Onmiddellijk een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Onmiddellijk een arts raadplegen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren.
Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
LD5962

Extra informatie

Gewicht 0.11 kg