Paraloid B72 20% in Shellsol A

1 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

28.00

Op voorraad

Artikelnummer: O6755-1000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Een acrylhars die zeer watervast is en bestaat uit rechte lange polymeerketens met een hoog moleculairgewicht. Het is een thermoplatische acrylhars Lost goed op in terpentine-18

gevaaraanduidingscode (H-code)

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P501 Gooi inhoud en container weg bij toepasselijk afvalstation of innamepunt.

 

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg