Calciumhydroxide – gebluste kalk

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.50

Artikelnummer: P433 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Onder “kalk” worden verschillende stoffen verstaan. Kalk zoals dat voor komt in de natuur is calciumcarbonaat of soms calciummagnesiumcarbonaat. Dit komt voor als mergel, als krijt en als schelpen of eierschalen. De kalk uit botten is calciumfosfaat. De Dolomieten bestaan uit calciummagnesiumcarbonaat. Gemalen kalk heeft verschillende namen: Wener krijt, Spaans krijt, Parijs krijt, mineraalwit, Blanc de Meudon, Champagner krijt, whiting. Spaans krijt en Venetiaans krijt is meestal gemalen speksteen dus talkpoeder. Mergel is calciumcarbonaat dat met zand is verontreinigd en marmer is calciumcarbonaat met een bepaalde kristalstructuur. Onyx is doorschijnend marmer. Als deze kalk wordt gebrand dan gaat ze over in calciumoxide of calciummagnesiumoxide en er komt koolzuur vrij; dit heet wel ongebluste kalk. Met water wordt dit omgezet in calciumhydroxide; dit is de gebluste kalk. Bevat ongebluste kalk veel magnesia (magnesiumoxide) dan is ze moeilijker te blussen.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventie code (P-code)

P102: Buiten bereik van kinderen bewaren.
P280: Draag beschermende handschoenen/ kleding/ oog-/gezichtsbescherming.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten.
Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Ga verder naar
spoelen.
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep.
P310: Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.
P261: Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ aerosol vermijden.
P304 + P340: BIJ INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt,
positie die de ademhaling vergemakkelijkt.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

 

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H315, H318, H335

P-zinnen

P102, P261, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P310, P501

Bemesting geschikt voor

Gazon

Enkelvoudige bemesting

Nee

% Ammoniumnitraat

0

% Ammoniumnitraat eenheid

%

% Calciumammoniumnitraat

0

E Calciumammoniumnitraat

%

% Kaliumnitraat

0

Kaliumnitraat eenheid

%

% Magnesium

0

Magnesium eenheid

%

% Natriumnitraat

0

Natriumnitraat eenheid

%

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages