Natriumhydroxide

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.90

Artikelnummer: O019 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Natriumhydroxide (ook wel caustische of bijtende soda genoemd en ook bekend onder de handelsnaam Destop) is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH. De stof komt voor als een witte, hygroscopische vaste stof, die zeer goed oplosbaar is in water. Tijdens het oplossen komt een grote hoeveelheid warmte vrij. De uiteindelijke oplossing wordt ook wel aangeduid als natronloog. Deze waterige oplossing is een sterke base en verdringt zwakkere basen uit hun zouten. Natriumhydroxide is zeer corrosief en kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Natriumhydroxide is een sterke base die zowel in het laboratorium als in de industrie veelvuldig wordt gebruikt, onder meer bij de productie van zeep uit vetten (verzeping), kleurstoffen, kunstzijde en cellulose uit hout en stro. Het wordt gebruikt bij de bewerking van katoen en de reiniging van vet, aardolie en petroleum. Natriumhydroxide wordt ook aangewend bij de synthese van andere verbinding, zoals natriumhypochloriet, natriumfosfaat, natriumsulfide en natriumaluminaat. Het maakt in verdunde oplossing deel uit van gootsteenontstopper, ontharingsmiddelen en haarontkrullers. In het laboratorium kan het worden gebruikt om in situ ammoniak te bereiden door reactie met ammoniumchloride.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H290 H314

  • Kan bijtend zijn voor metalen.
  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280 P303 + P361 + P353 P304 + P340 + P310 P305 + P351 + P338

  • Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

NaOH

MW

40 g/mol

Kookpunt

1390 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

323 °C

Dichtheid

2,13 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

1310-73-2

UN

1823

ADR

8,II

H-zinnen

H290, H314

P-zinnen

P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages